ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

สค. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดทำกฎหมายเพื่อการรับรองเพศ ครั้งที่ 5/2567

17 พ.ค. 2567

57 view

นาย ธรรมรัตน์ ศิริรัตน์พาณิชกุล

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และผ่าน Zoom Meeting นายธนสุนทร สว่างสาลี อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดทำกฎหมายเพื่อการรับรองเพศ ครั้งที่ 5/2567 วัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการรับรองเพศ พ.ศ. … โดยมี คณะผู้บริหารกระทรวง พม. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว 


ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share

icon