ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

8 ต.ค. 2563 : ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหาร ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563-31 ธันวาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ต.ค. 2563 : ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ 51(1/2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ต.ค. 2563 : ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ 51(1/2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ต.ค. 2563 : จ้างดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ต.ค. 2563 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 12 รายการ สำหรับดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ต.ค. 2563 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรือนนอน 1-6 ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 ต.ค. 2563 : จ้างบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ต.ค. 2563 : ซื้อวัสดุอาหารประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 2563 : ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓ เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 2563 : ซื้อพัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือนตุลาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 2563 : จ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 2563 : ซื้อซื้อซื้อวัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูผู้ใช้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งวดที่ ๑) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ (๓ เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง