ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

16 ต.ค. 2563 : ซื้อวัสดุเพื่อฝึกอาชีพแผนกโภชนาการ หลักสูตร 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ต.ค. 2563 : ซื้อวัสดุจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 60 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ต.ค. 2563 : ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ 51(1/2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ต.ค. 2563 : ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่51(1/2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ต.ค. 2563 : ซื้อวัสดุฝึกอาชีพ (หลักสูตรเสิรมสวยสตรี)รุ่นที่ 51 (1/2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ต.ค. 2563 : ซื้อวัสดุฝึกอาชีพ(หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้า),วัสดุประจำหลักสูตร(หลักสูตรพนักงานผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก,หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย) รุ่นที่ 51(1/2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ต.ค. 2563 : ซื้อวัสดุโครงการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและป้องกันเหตุฉุกเฉินล่วงหน้า ปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ต.ค. 2563 : ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ 51(1/2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ต.ค. 2563 : ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่51(1/2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ต.ค. 2563 : ซื้อวัสดุฝึกอาชีพ (หลักสูตรเสิรมสวยสตรี)รุ่นที่ 51 (1/2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ต.ค. 2563 : ซื้อวัสดุฝึกอาชีพ(หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้า),วัสดุประจำหลักสูตร(หลักสูตรพนักงานผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก,หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย) รุ่นที่ 51(1/2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ต.ค. 2563 : ซื้อวัสดุโครงการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและป้องกันเหตุฉุกเฉินล่วงหน้า ปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง