ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

26 ต.ค. 2563 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 2563 : ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับผู้รับการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 2563 : ซื้อวัสดุการเรียนการสอนแผนกตัดเย็บเสื้อผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 2563 : จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร (สค/ศสค.สข/ก7/09/001/58) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 2563 : จ้างสูบสิ่งปฏิกูลอาคารเรือนนอน 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 2563 : จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศและซ่อมเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ต.ค. 2563 : ซื้อแผ่นใบปลิวประชาสัมพันธ์ภารกิจตามโครงการของหน่วยงานในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ต.ค. 2563 : ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว (104 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ต.ค. 2563 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ใช้บริการ รุ่นที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ต.ค. 2563 : ซื้อวัสดุการเรียนการสอนแผนกช่างไฟฟ้าเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ต.ค. 2563 : ซื้อวัสดุฝึกอาชีพแผนกโภชนาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ต.ค. 2563 : ซื้อวัสดุการเรียนการสอนแผนกตัดผมชาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง