ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

30 ต.ค. 2563 : ซื้อพัสดุฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงในสถาบัน หลักสูตรตัดเย็บเบื้องต้น รุ่นที่ 1 และหลักสูตรออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ต.ค. 2563 : จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ เลขทะเบียน 40-0082 ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ต.ค. 2563 : ซื้อวัสดุการเรียนการสอนแผนกนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ต.ค. 2563 : ซื้อป้ายโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว 104 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ต.ค. 2563 : ซื้อซื้อวัสดุเพื่อใช้ฝึกอาชีพโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว 104 วัน หลักสูตรตัดเย็บเสื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ต.ค. 2563 : จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ต.ค. 2563 : ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ต.ค. 2563 : ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ต.ค. 2563 : ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ต.ค. 2563 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ต.ค. 2563 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ต.ค. 2563 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง