ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

30 ต.ค. 2563 : วัสดุสำนักงาน ผ้าต่วน 4 ม้วน 29 ต.ค. 2563 : ซื้อวัสดุของใช้ประจำตัว(ชุดใหญ่)ที่จำเป็นสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่51(1/2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ต.ค. 2563 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน(หลักสูตรศิลแะประดิษฐ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ต.ค. 2563 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน(หลักสูตรตัดผมชาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ต.ค. 2563 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน(ลักสูตรกาแฟและการผสมเครื่องดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ต.ค. 2563 : ซื้อวัสดุของใช้ประจำตัว(ชุดใหญ่)ที่จำเป็นสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่51(1/2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ต.ค. 2563 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน(หลักสูตรศิลแะประดิษฐ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ต.ค. 2563 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน(หลักสูตรตัดผมชาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ต.ค. 2563 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน(ลักสูตรกาแฟและการผสมเครื่องดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ต.ค. 2563 : ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอบรมอาชีพโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว 104 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ต.ค. 2563 : ซื้อวัสดุการเรียนการสอนแผนกตัดผมชาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ต.ค. 2563 : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง