ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

3 พ.ย. 2563 : ซื้อซื้อวัสดุอาหารประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่1 เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ย. 2563 : จ้างเหมารถบัสปรับอากาศโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 หัวข้อรื่นรมย์ในงานเบิกบานในจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ย. 2563 : จ้างเหมาทำกระเป๋าโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 หัวข้อ รื่นรมย์ในงาน เบิกบานในจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ย. 2563 : ซื้อวัสดุอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ย. 2563 : ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 หัวข้อ รื่นรมย์ในงานเบิกบานในจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ย. 2563 : ซื้อวัสดุของใช้ประจำตัว(ชุดเล็ก)รุ่นที่ 51(1/2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ย. 2563 : ซื้อซื้อวัสดุอาหารประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่1 เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ย. 2563 : จ้างเหมารถบัสปรับอากาศโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 หัวข้อรื่นรมย์ในงานเบิกบานในจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ย. 2563 : จ้างจัดทำเอกสาร จำนวน 69 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ย. 2563 : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ย. 2563 : จ้างเหมารถตู้รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ จำนวน 7 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ย. 2563 : จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และระบบแลน แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง