ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

การประกวดผลิตภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2565

14 มิ.ย. 2565

360 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share