ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

📢ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ

6 ต.ค. 2565

913 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศรับสมัครงาน อื่นๆ

Share