ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

เชียงราย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอ

15 ส.ค. 2560

ยกระดับเฝ้าระวังปัญหาการค้าประเวณีและการค้ามนุษย์

15 ส.ค. 2560

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ จ เชียงราย อบร

15 ส.ค. 2560

ข่าวภาคเหนือ 25 กรกฎาคม 2560 กรมกิจการสตรีMOUกับท้องถิ่นป้องกันความเสี่ยงค้าประเวณี

15 ส.ค. 2560

ศูนย์ฯ นนทบุรี ฝึกอาชีพ อ บางสะพาน

15 ส.ค. 2560

https://www.youtube.com/watch?v=2MkLvlIcexA

15 ส.ค. 2560

เก็บตก ช่องสาม แอพพลิเคชั่นหญิงไทย เหมาะสาวในต่างแดน

15 ส.ค. 2560

https://www.youtube.com/watch?v=nHdFvqV8l20

15 ส.ค. 2560

ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องสถานภาพสตรี

15 ส.ค. 2560

เตรียมความพร้อมประชุมความเสมอภาคทางเพศแ

15 ส.ค. 2560

รายการเปิดเลนส์ส่องโลก ตอน หญิงไทยในต่างแดน ๒(OA231159)

21 มิ.ย. 2560

เปิดเลนส์ส่องโลก ตอน ชีวิตหญิงไทยในต่างแดน (OA121059)

21 มิ.ย. 2560