ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

5 นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

14 ธ.ค. 2566

4 นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

14 ธ.ค. 2566

3 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

14 ธ.ค. 2566

2 นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

14 ธ.ค. 2566

1 นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

14 ธ.ค. 2566

สัมภาษณ์ รมว พม ประเด็นความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัวไทยวิกฤติหรือดีขึ้น

22 พ.ย. 2566

พม ร่วมกับ เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ จัดงาน Gift to Give มหกรรมของขวัญถูกใจ ได้บุญ 2023

22 พ.ย. 2566

พม ร่วมกับ เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ จัดงาน Gift to Give มหกรรมของขวัญถูกใจ ได้บุญ 2023

22 พ.ย. 2566

เริ่มจากศูนย์เรียนรู้ฯ สู่มาตรฐานมืออาชีพ @ชลาชล

19 ต.ค. 2566

gender talk กมล ฉัตรเสน

19 ต.ค. 2566

พม. ยันช่วยแรงงานไทยเต็มที่ทุกมิติ

19 ต.ค. 2566

gender talk คิว - เจน ส.ต.อ.พิสิทธิ์ - ชนาธิป ศิริหิรัญชัย

10 ต.ค. 2566

icon