ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หลักสูตร “การสื่อสารที่ดี” : การพูดในที่สาธารณะ (หลักสูตร ๓ ชั่วโมง)

1 มิ.ย. 2566

ผลการดำเนินงานของ สค ในปีงบประมาณ 2565

3 ก.พ. 2566

เจริญพระพุทธมนต์ (บท"โพชฌังคปริตร")ถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ โดย สค.

5 ม.ค. 2566

พฤศจิกายนเป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

14 ธ.ค. 2565