ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ข่าวค่ำ NBT ปัญหาการค้ามนุษย์แทบชายแดน

16 มิ.ย. 2560

ข่าวเที่ยง NBT จังหวัดเชียงราย

16 มิ.ย. 2560

เส้นทางค้าประเวณีเปลี่ยนไป ช่อง 7

2 พ.ค. 2560

พม. รณรงค์เล่นสงกรานต์ในกรอบ

20 เม.ย. 2560

พม. รณรงค์ยุติการคุกคามทางเพศช่วงสงกรานต์

20 เม.ย. 2560

อธิบดี สค. สัมภาษณ์สื่อวิทยุ ในรายการ 1morenews บทบาทของ สค. กับเทศกาลสงกรานต์

7 เม.ย. 2560

ละครดวงใจพิสุทธิ์รับรางวัลในงานวันแห่งครอบครัว 2560

7 เม.ย. 2560

พม ระดมความเห็นสร้างหลักประกันครอบครัว

7 เม.ย. 2560

รายการวัยอัตราย “อย่าให้ตายก่อนโต” ช่อง 3 SD

3 เม.ย. 2560

ทูตด้านสตรีและเด็กของออสเตรเลียเยี่ยมชม ที่ จ.เชียงราย

3 เม.ย. 2560

ไทยให้ความสำคัญคุ้มครองสิทธิ์สตรี ความรุนแรง

3 เม.ย. 2560

สค. งานวันแห่งครอบครัว ภายใต้แนวคิดครอบครัว

3 เม.ย. 2560

icon