ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ครบวันครบข่าวCPF รับรางวัลประเภทสื่อโฆษณาดีเด่น งานวันสต

9 มี.ค. 2560

สนามเป้าเล่าข่าว วันสตรีสากลประจำปี 2560 - ช่อง 5

9 มี.ค. 2560

เช้านี้ประเทศไทย วันสตรีสากลประจำปี 2560 - ช่อง 5

9 มี.ค. 2560

กทม. สตรี 1 ใน 3 ถูกคุกคามบนรถสาธารณะ ช่อง 7

9 มี.ค. 2560

พม.จัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2560 -ช่อง NBT

9 มี.ค. 2560

แถลงข่าวงานวันสตรีสากลช่อง NBT

6 มี.ค. 2560

พม. ออกหน่วยช่วยเหลือปชช หลังน้ำลด อ บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

6 มี.ค. 2560

พลังสตรี พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ช่อง 3 S

6 มี.ค. 2560

พม. เยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ชาวบางสะพาน ช่อง 7

6 มี.ค. 2560

ขายหัวเราะร่วมฉลองวันสตรีสากล ช่อง ๓ HD

3 มี.ค. 2560

สค. ร่วมกับสหพันธ์นักธุรกิจสตรีแห่งประเทศ

2 มี.ค. 2560

ผู้หญิงติดคุก เพราะความรุนแรงในครอบครัว ช่อง 3 HD

2 มี.ค. 2560