ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

3 เปิดแล้ว !! แอพพลิเคชั่นหญิงไทย เหมาะสาวในต่างแดน สำนักข่าว Dr.TV

15 ก.พ. 2560

ข่าวชาวบ้านช่อง3 ช่อง 28 งานเปิดตัวแอพพลิเคชั่นหญิงไทย

14 ก.พ. 2560

ห้องข่าวภาคเที่ยง ช่อง7 ประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกด้านครอบครัวฯ

10 ก.พ. 2560

ช่อง 3 เที่ยงวันทันเหตุการณ์ ประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกด้านครอบครัวฯ

10 ก.พ. 2560

ช่อง5 ข่าวเที่ยงประชุมระดับ รมต.เอเชียตะวันออกด้านครอบครัว ฯ

10 ก.พ. 2560

เปิดการประชุมรัฐมนตรีเอเชียตะวันออก วันที่ 22 ธันวาคม 2559 ครบข่าวเที่ยง

8 ก.พ. 2560

เปิดศูนย์บริการเรียนรู้พัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภาขอนแก่น

8 ก.พ. 2560

เดินหน้าประเทศไทย ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว รายการเดินหน้าประเทศไทย

8 ก.พ. 2560

อีสานวันนี้ สัมภาษณ์สด เปิดศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น

7 ก.พ. 2560

นายกฯ ชี้ความเหลี่อมล้ำเป็นอุปสรรคพัฒนาบทบาทสตรี

7 ก.พ. 2560

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

1 ก.ย. 2559

สรุปการประชุมคณะกรรมธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี สมัยที่ 60(ภารกิจของรัฐมนตรีฯ)

1 ก.ย. 2559