ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

สรุปการประชุมคณะกรรมธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี สมัยที่ 60 (ภารกิจของปลัดกระทรวง)

1 ก.ย. 2559

อาสาหาเรื่อง น่ารู้ ตอนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จุดเริ่มต้นของสังคมแห่งสันติสุข

20 ส.ค. 2559

สรุปสถานการณ์ครอบครัวไทย

20 ส.ค. 2559

ผู้หญิงรู้ทัน ภัยจากความรุนแรง

20 ส.ค. 2559

กรมกิจการสตรี

18 ส.ค. 2559