ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยว กรุงเทพฯ ที่พึ่งกายใจ สร้างอาชีพ ให้ชีวิตใหม่

7 ก.ค. 2565

พม. โดย สค. เปิดศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวแห่งใหม่ กรุงเทพมหานคร

5 ก.ค. 2565

พม. ร่วมจัดกิจกรรมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ในเดือน PRIDE MONTH

5 ก.ค. 2565

สื่อการเรียนรู้ เรื่อง ความเท่าเทียมระหว่างเพศ

29 มิ.ย. 2565

การช่วยเหลือผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว

29 มิ.ย. 2565

เงินสงเคราะห์ครอบครัว สค.

29 มิ.ย. 2565

การพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว

29 มิ.ย. 2565

เต้าหู้ นมสด สูตรง่ายๆ ใครก็ทำได้

21 มิ.ย. 2565

ทักษะการให้บริการร้านกาแฟ ก่อนเปิดหน้าร้านจริง

20 มิ.ย. 2565

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดช่องทางช่วยเหลือผู้ถูกคุกคามทางเพศ

20 มิ.ย. 2565

สร้างรายได้ด้วยการฝึกอาชีพฟรี หลักสูตรขนมไทยสมัยนิยม

20 มิ.ย. 2565

การทำเทียนหอม l สองแควแชร์อาชีพ

16 มิ.ย. 2565