ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ศูนย์สตรี จังหวัดลำพูน เปิดหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้น (ฟรี) รับเดือนแห่งวันแม่

22 ก.ค. 2565

เปิดฝึกอาชีพระยะสั้น ช่วยเหลือคนตกงาน จังหวัดลำพูน

21 ก.ค. 2565

พม. ลงนาม MOU ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

21 ก.ค. 2565

ครอบครัวพอเพียง

8 ก.ค. 2565

โครงการดนตรีความรัก และครอบครัว (My Music, My Love & My Family)

8 ก.ค. 2565

Line Family l เพื่อนครอบครัว

8 ก.ค. 2565

รมว พม ปิดกิจกรรม Pride Together, Pride Talk

7 ก.ค. 2565

ศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยว กรุงเทพฯ ที่พึ่งกายใจ สร้างอาชีพ ให้ชีวิตใหม่

7 ก.ค. 2565

พม. โดย สค. เปิดศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวแห่งใหม่ กรุงเทพมหานคร

5 ก.ค. 2565

พม. ร่วมจัดกิจกรรมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ในเดือน PRIDE MONTH

5 ก.ค. 2565

สื่อการเรียนรู้ เรื่อง ความเท่าเทียมระหว่างเพศ

29 มิ.ย. 2565

การช่วยเหลือผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว

29 มิ.ย. 2565