ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ท้องถิ่นต้นแบบสู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ

14 มิ.ย. 2565

องค์กรต้นแบบสู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ Adecco

14 มิ.ย. 2565

องค์กรต้นแบบสู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ RBT

14 มิ.ย. 2565

มหาวิทยาลัยต้นแบบสู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ ม ทักษิณ

14 มิ.ย. 2565

มหาวิทยาลัยต้นแบบสู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ มธ

14 มิ.ย. 2565

พม โดย สค จับมือ ม สวนดุสิต หนุนอาชีพบัตเลอร์ เป็น Soft Power สร้างโอกาสทำงานต่างประเทศ

7 มิ.ย. 2565

ครอบครัวต้นแบบสู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ

7 มิ.ย. 2565

รัฐบาลเร่งแก้ปัญหายากจน พัฒนาคนทุกช่วงวัย

7 มิ.ย. 2565

พม. ฝึกอบรมต่อเนื่องในหลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Butler

7 มิ.ย. 2565

ต้นแบบบรรดาลใจสู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ

7 มิ.ย. 2565

นมสดโอริโอ้ พร้อมสูตรเด็ด ทำง่ายๆ l อีหล่าลำดวนชวนเรียนรู้

4 มิ.ย. 2565

พม. อบรมอาชีพใหม่ หลักสูตรแม่บ้านพลัส

3 มิ.ย. 2565