ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

สื่อการเรียนรู้ เรื่อง ความเท่าเทียมระหว่างเพศ

29 มิ.ย. 2565

การช่วยเหลือผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว

29 มิ.ย. 2565

เงินสงเคราะห์ครอบครัว สค.

29 มิ.ย. 2565

การพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว

29 มิ.ย. 2565

เต้าหู้ นมสด สูตรง่ายๆ ใครก็ทำได้

21 มิ.ย. 2565

ทักษะการให้บริการร้านกาแฟ ก่อนเปิดหน้าร้านจริง

20 มิ.ย. 2565

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดช่องทางช่วยเหลือผู้ถูกคุกคามทางเพศ

20 มิ.ย. 2565

สร้างรายได้ด้วยการฝึกอาชีพฟรี หลักสูตรขนมไทยสมัยนิยม

20 มิ.ย. 2565

การทำเทียนหอม l สองแควแชร์อาชีพ

16 มิ.ย. 2565

ท้องถิ่นต้นแบบสู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ

14 มิ.ย. 2565

องค์กรต้นแบบสู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ Adecco

14 มิ.ย. 2565

องค์กรต้นแบบสู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ RBT

14 มิ.ย. 2565

icon