ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดช่องทางช่วยเหลือผู้ถูกคุกคามทางเพศ

20 มิ.ย. 2565

สร้างรายได้ด้วยการฝึกอาชีพฟรี หลักสูตรขนมไทยสมัยนิยม

20 มิ.ย. 2565

การทำเทียนหอม l สองแควแชร์อาชีพ

16 มิ.ย. 2565

ท้องถิ่นต้นแบบสู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ

14 มิ.ย. 2565

องค์กรต้นแบบสู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ Adecco

14 มิ.ย. 2565

องค์กรต้นแบบสู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ RBT

14 มิ.ย. 2565

มหาวิทยาลัยต้นแบบสู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ ม ทักษิณ

14 มิ.ย. 2565

มหาวิทยาลัยต้นแบบสู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ มธ

14 มิ.ย. 2565

พม โดย สค จับมือ ม สวนดุสิต หนุนอาชีพบัตเลอร์ เป็น Soft Power สร้างโอกาสทำงานต่างประเทศ

7 มิ.ย. 2565

ครอบครัวต้นแบบสู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ

7 มิ.ย. 2565

รัฐบาลเร่งแก้ปัญหายากจน พัฒนาคนทุกช่วงวัย

7 มิ.ย. 2565

พม. ฝึกอบรมต่อเนื่องในหลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Butler

7 มิ.ย. 2565