ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 2566 l นางสาวพัชรี ศุภดิษฐ์

28 เม.ย. 2566

งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2566

12 เม.ย. 2566

The best single mom l ตอง ปิยะพร

3 เม.ย. 2566

ถึงจะไม่พร้อม ก็ไม่ได้แปลว่าแม่จะดูแลลูกไม่ได้

16 มี.ค. 2566

พม จัดงาน วันสตรีสากล ประจำปี 2566 l Talk Today

16 มี.ค. 2566

สัมภาษณ์ อธิบดี สค. ประเด็นการจัดงานวันสตรีสากลประจำปี 2566 และ งาน Gender Fair 2023

16 มี.ค. 2566

การให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายของ สค. และเตรียมความพร้อมจัดงาน สมรสไร้หนี้ ชีวีมีสุข

21 ก.พ. 2566

พม. โดย สค. จัดโครงการ “สร้างสัมพันธภาพครอบครัว สมรสไร้หนี้ ชีวีมีสุข”

16 ก.พ. 2566

พม เสริมสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว

15 ก.พ. 2566

รายการ 96 พูดตรงประเด็น l single mom single dad

15 ก.พ. 2566

สัมภาษณ์อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในประเด็น "single mom single dad"

8 ก.พ. 2566

รายการ 96 พูดตรงประเด็น วันที่ 20 ตุลาคม 65

27 ต.ค. 2565