ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

พม สื่อรัก Infinity Love ความรักไม่มีที่สิ้นสุด ภายในงาน “Memory of Love”

23 ก.พ. 2567

พม จัดกิจกรรมสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว “พม สื่อรัก Infinity Love ความรักไม่มีที่สิ้นสุด”

23 ก.พ. 2567

☘️🍀 Green office คืออะไร ? 🖇🗄🗂

23 ก.พ. 2567

ความรุนแรงในครอบครัว ไม่ว่าคุณหรือใครก็อาจจะตกเป็นเหยื่อได้ ..

8 ก.พ. 2567

“สัมมาชีพสร้างคน เฉลิมพระชนม์ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตอบแทนพระคุณแผ่นดินแม่

24 ม.ค. 2567

24 ม.ค. 2567 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2566 9 ม.ค. 2567 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 23 พ.ย. 2566 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2566 16 พ.ค. 2566 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2566 10 ส.ค. 2566 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2566 14 ก.ค. 2566 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2566 16 มิ.ย. 2566 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 26 เม.ย. 2566 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566 26 เม.ย. 2566 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 27 มี.ค. 2566 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565 คลิกดูทั้งหมด
24 มี.ค. 2566 : เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 24 มี.ค. 2566 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 24 มี.ค. 2566 : 1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 19 ก.พ. 2567 : การจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2567 24 ม.ค. 2567 : การจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๗ 24 ม.ค. 2567 : การจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๗ 23 ม.ค. 2567 : การจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2567 23 ม.ค. 2567 : การจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2567 3 ม.ค. 2567 : วัตถุดิบเพื่อประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพตามกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่สตรีและครอบครัว 1 ธ.ค. 2566 : จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คลิกดูทั้งหมด
20 ก.พ. 2567 : ประกวดราคาจ้างจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด ผู้สูงวัย ศูนย์รวมใจของครอบครัว" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ม.ค. 2567 : ประกวดราคาจ้างการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ม.ค. 2567 : ประกวดราคาซื้อวัสดุประเภทอาหารเพื่อเลี้ยงดูผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ม.ค. 2567 : ประกวดราคาซื้อวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพตามกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ธ.ค. 2566 : ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 พ.ย. 2566 : ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษา แก้ไขซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ลูกข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครือข่ายสำนักงาน ส่วนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 พ.ย. 2566 : ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 พ.ย. 2566 : ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหาร ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครัวเรือนเปราะบางสู่ความยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ก.พ. 2566 : ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อทดแทนและจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ม.ค. 2566 : ประกวดราคาจ้างจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกดูทั้งหมด
14 ก.พ. 2566 : ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อทดแทนและจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ธ.ค. 2565 : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อทดแทนและจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ก.ย. 2565 : ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ม.ค. 2565 : ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษา แก้ไขซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ลูกข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่ายสำนักงาน (ส่วนกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 พ.ย. 2564 : ประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 พ.ย. 2564 : ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายไร้สายของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ต.ค. 2564 : ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุอาหารของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ก.ย. 2564 : ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมสำหรับใช้ในองค์กร เพื่อทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มี.ค. 2564 : ประกวดราคาจ้างจ้างจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ม.ค. 2564 : ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาแก้ไขซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ลูกข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครือข่ายสำนักงาน (ส่วนกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกดูทั้งหมด
20 ก.พ. 2567 : ประกวดราคาจ้างจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด ผู้สูงวัย ศูนย์รวมใจของครอบครัว" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ม.ค. 2567 : ประกวดราคาจ้างการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ม.ค. 2567 : ประกวดราคาซื้อวัสดุประเภทอาหารเพื่อเลี้ยงดูผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ม.ค. 2567 : ประกวดราคาซื้อวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพตามกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ธ.ค. 2566 : ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 พ.ย. 2566 : ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษา แก้ไขซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ลูกข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครือข่ายสำนักงาน ส่วนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 พ.ย. 2566 : ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 พ.ย. 2566 : ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหาร ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครัวเรือนเปราะบางสู่ความยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ก.พ. 2566 : ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อทดแทนและจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ม.ค. 2566 : ประกวดราคาจ้างจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกดูทั้งหมด
28 ก.พ. 2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้าเหมารถตู้รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษของการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมหญิงไทยก่อนเดินทางไปต่างประเทศ (เกาหลีใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.พ. 2566 : ประกาศผลผู้ชนะจัดจ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุม จำนวน ๓๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ จำนวน 6 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.พ. 2567 : ซื้อวัสดุฝึกอาชีพการจัดฝึกอบรมหลักสูตรน้ำชง น้ำสมุนไพร ชิฟฟ่อนเค้กมะพร้าวอ่อนและคอนเฟลกน้ำตาลมะพร้าวสร้างอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.พ. 2567 : ซื้อวัสดุในการฝึกอบรมอาชีพในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หลักสูตรตัดเย็บและสร้าง Pattern กางเกงเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.พ. 2567 : ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีในพื้นที่ (ชมรมคบเด็ก...สร้างบ้านอบอุ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กิจกรรมส่งเสริมให้แกนนำเด็กเยาวชน ชมรมคบเด็ก...สร้างบ้านอบอุ่นที่จัดตั้งไปขยายเครือข่ายโดยการจัดตั้งชมรม/สมาคม/กลุ่มเฝ้าระวังและป้องกันปัญหา 3 ประเด็น ในสถาบันการศึกษา ชุมชน และจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะป้องกันตนเอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.พ. 2567 : ซื้อวัสดุฝึกอาชีพโครงการจัดสวัสดิการแม่เลี้ยงเดี่ยวและการเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว Learning Center ผ่านศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.พ. 2567 : ประกวดราคาจ้างการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ก.พ. 2567 : ซื้อวัสดุฝึกอาชีพในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการทำลูกประคบสมุนไพร ยาดมสมุนไพรและพิมเสนน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูทั้งหมด
17 พ.ย. 2566 : ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหาร ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครัวเรือนเปราะบางสู่ความยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พ.ย. 2566 : ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษา แก้ไขซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ลูกข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครือข่ายสำนักงาน ส่วนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ม.ค. 2566 : ประกวดราคาจ้างจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ม.ค. 2566 : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อทดแทนและจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ธ.ค. 2565 : ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาห้อง Data Center ของหน่วยงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 พ.ย. 2565 : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 พ.ย. 2565 : ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ลูกข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่ายสำนักงาน ส่วนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ต.ค. 2565 : ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ก.ย. 2565 : ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ก.ย. 2565 : ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกดูทั้งหมด
16 ก.พ. 2567 : ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร 1 เดือน จำนวน 5 หลักสูตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.พ. 2567 : ซื้อวัสดุฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ม.ค. 2567 : ประกวดราคาซื้อวัสดุประเภทอาหารเพื่อเลี้ยงดูผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ม.ค. 2567 : ซื้อวัสดุฝึกอาชีพโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครัวเรือนเปราะบางสู่ความยั่งยืน กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว หลักสูตรทอผ้ามัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ม.ค. 2567 : ซื้อวัสดุฝึกอาชีพโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครัวเรือนเปราะบางสู่ความยั่งยืน กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว หลักสูตรการทอผ้าไหม ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธ.ค. 2566 : จ้างขออนุมัติจัดจ้างผลิตเล่มคู่มือแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 170 เล่ม พร้อมแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธ.ค. 2566 : ซื้อวัสดุกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒) หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธ.ค. 2566 : ซื้อวัสดุในการฝึกอบรม กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒) หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธ.ค. 2566 : ซื้อวัสดุในการฝึกอบรม กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒) หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 2566 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูทั้งหมด

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมวันนี้
1447 ครั้ง
สถิติผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
19447 ครั้ง
สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้
559420 ครั้ง
สถิติผู้เข้าชมปีนี้
888118 ครั้ง
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด
5169729 ครั้ง