ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

รายงานการประเมินตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2564 รายงานการประเมินตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2563 แผนปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2563 - 2565 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 2565 แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2563 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ยุทธศาสตร์ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (พ.ศ. 2560 – 2579) และยุทธศาสตร์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามภารกิจ/บทบาทของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2560 - 2564 (ฉบับปรับปรุง เดือนมีนาคม 2561) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนปฏิบัติการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) แผนปฏิบัติการด้านครอบครัว (พ.ศ. 2563 - 2565) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสตรี ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565) แผนปฏิรูปประเทศ ด้านสังคม (ฉบับปรับปรุง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (พ.ศ.2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 15 พลังทางสังคม (พ.ศ.2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (พ.ศ.2561-2580) การประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) Mind Map ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 (ฉบับย่อ) ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 (ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา)