ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศผลรางวัลสุดยอดการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนางาน (KM Awards) ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสตรี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) คำสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การส่งเสริมความเท่าเทียม และ รองประธานกรรมการคนที่สอง คู่มือการจัดทำคำของบประมาณ (ฉบับสมบูรณ์) เจตนารมณ์เป็น "องค์กรไร้ความรุนแรง" 4.สรุปสาระสำคัญ 3.ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองการให้บริการทางเพศ 2.แบบรับฟังรับฟังความคิดเห็นร่างกม 1.ประกาศกรมฯ บทคัดย่อพัฒนาหลักสูตรฯ บทคัดย่อเรื่องผู้ประกอบการสตรี ประกาศรายชื่อ 1 คนดี ปี 2566 ปคณ.1 พรบ ปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ แผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2566 ผลงานการจัดการความรู้ (KM) 2565 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน DATA GOVERNANCE QUICK GUIDE V 1.0 การแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมภิบาล สค. การแต่งตั้งผู้บริหารข้อมูลระดับสูง (Chief Data Officer) สค.
ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy 2567 การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล วันสงกรานต์ 2566 เห็นชอบหลักเกณฑ์การบริหารฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566 รายงาน No Gift Policy รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ. 2566 แผนปฏิบัติการส่งเสริมจริยธรรม (ฉบับแก้ไข) 2566 ประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) รายงานความพึงพอใจรอบ 12 เดือนของกคอ. ประจำปี 2565 กิจกรรมการประชุมฯ เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สค. 2566 รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน สายตรงอธิบดี ประกาศนโยบาย No gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2566 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รายงานผลการดำเนินการแผนปฏิบัติการป้องกันฯ รอบ 6 เดือน แผนปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สค. ปี 2566 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสใน สค. ปีงบประมาณ 2566 No gift Policy ผลการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (องค์ความรู้:การป้องกันการทุจริตฯ) รางวัลองค์กรคุณธรรมโปร่งใส เจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบและต่อต้านการทุจริต
รายงาน ม.17 ปี 2564 (รวมเล่ม) รายงาน ม.17 ปี 2563 (รวมเล่ม) รายงาน ม.17 ปี 2562 (รวมเล่ม) รายงานสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัว มาตรา17 ปี 2561 .รายงานสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัว มาตรา17 ปี 2560 รายงานสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัว มาตรา17 ปี 2559 รายงานสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัว มาตรา17 ปี 2558 รายงานสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัว มาตรา17 ปี 2557 รายงานสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัว มาตรา17 ปี 2556 รายงานสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัว มาตรา17 ปี 2555 รายงานสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัว มาตรา17 ปี 2554 รายงานสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัว มาตรา17 ปี 2553 รายงานสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัว มาตรา17 ปี 2551-2552