ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ. 2564 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะหลักให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 โทษทางวินัย 5 สถาน ประกาศ พม. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศ สค. เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมาก รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศ สค. เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงิน1-66 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้านงานสารบรรณ และการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศกรมกิจการสตรีฯ-รับสมัครคัดเลือกฯ เป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะหลักให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบการประเมินที่ 1 ประจำปี 2566 แผนการสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนการส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศในการทำงาน Ecosystem ของกรม สค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Career Path DWF ปี 2566 รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2565 ประกาศ ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น สค. ประจำปี พ.ศ. 2565 หลักเกณฑ์การคัดเลือก 1 คนดี มีจริยธรรม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 2566 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสำหรับศตวรรษที่ 21 (เครื่องมือ Google) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน ประกาศรับสมัคร HIPPS รุ่นที่ 19 ประจำปี 2567 ประกาศกรมกิจการสตรีฯ-รับสมัครคัดเลือกฯ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2566 สรุปโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 ของกรมกิจการสตรีเเละสถาบันครอบครัว ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบการประเมินที่ 1 ประจำปี 2565 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้เพื่อการบริหาร สค. รอบการประเมินที่1 พ.ศ.2565 ประกาศ พม. เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล พ.ศ.2565 แนวทางการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ กระทรวง พม. กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชา ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน 2564
ประกาศผลรางวัลสุดยอดการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนางาน (KM Awards) ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสตรี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) คำสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การส่งเสริมความเท่าเทียม และ รองประธานกรรมการคนที่สอง คู่มือการจัดทำคำของบประมาณ (ฉบับสมบูรณ์) เจตนารมณ์เป็น "องค์กรไร้ความรุนแรง" 4.สรุปสาระสำคัญ 3.ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองการให้บริการทางเพศ 2.แบบรับฟังรับฟังความคิดเห็นร่างกม 1.ประกาศกรมฯ บทคัดย่อพัฒนาหลักสูตรฯ บทคัดย่อเรื่องผู้ประกอบการสตรี ประกาศรายชื่อ 1 คนดี ปี 2566 ปคณ.1 พรบ ปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ แผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2566 ผลงานการจัดการความรู้ (KM) 2565 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน DATA GOVERNANCE QUICK GUIDE V 1.0 การแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมภิบาล สค. การแต่งตั้งผู้บริหารข้อมูลระดับสูง (Chief Data Officer) สค.
การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล วันสงกรานต์ 2566 เห็นชอบหลักเกณฑ์การบริหารฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566 รายงาน No Gift Policy รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ. 2566 แผนปฏิบัติการส่งเสริมจริยธรรม (ฉบับแก้ไข) 2566 ประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) รายงานความพึงพอใจรอบ 12 เดือนของกคอ. ประจำปี 2565 กิจกรรมการประชุมฯ เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สค. 2566 รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน สายตรงอธิบดี ประกาศนโยบาย No gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2566 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รายงานผลการดำเนินการแผนปฏิบัติการป้องกันฯ รอบ 6 เดือน แผนปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สค. ปี 2566 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสใน สค. ปีงบประมาณ 2566 No gift Policy ผลการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (องค์ความรู้:การป้องกันการทุจริตฯ) รางวัลองค์กรคุณธรรมโปร่งใส เจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบและต่อต้านการทุจริต